KaroshiLovers logo

2011-01-06

Happy new Karoshi year!

Thanks to Somojo!
zy2ehh92q4h9e5r9.jpg